За "Инвест пропърти" АДСИЦ


„Инвест пропърти” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. На 7 септември 2006 г. дружеството получи лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност.

„Инвест пропърти” АДСИЦ е регистрирано с капитал 500 хил. лв., който след задължителното първоначално увеличение достигна 650 хил. лв.

Предметът на дейност на дружеството включва набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

В Устава на дружеството са заложени две основни инвестиционни цели, а именно:

 да представи възможност на своите акционери да инвестират в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска за акционерите си;

 да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.

 

„Инвест пропърти” АДСИЦ се управлява от Съвета на директорите в състав:

 

 

Деница Михайлова Петкова-Ценова - председател на Съвета на директорите

 

 

Към настоящия момент Деница Петкова-Ценова е Мениджър маркетинг в “Булнед-АМД”ООД, гр. Враца;

 

Образование:                                       Висше – Бакалавър 2001/2004 - Middlesex University -                                                                 London;

Следдипломна квалификация – 2006 – 2008 – Chartered Institute of Management Accounting.

 

Професионален опит:                          09-12.2003 г. - Boots Opticians Wood Green, Консултант

Маркетингови проучвания и консултации.

01-05.2005 г. - Форем Консултинг, Асистент      консултант

Водене на кореспонденция, организация на срещи, посрещане на клиенти. Маркетингово проучване, обслужване на база данни.

05.2005 г.  – до момента - Булнед АМД ЕООД, Маркетинг експерт

Подготвя маркетингови проучвания и доклади, представя фирмата на българския и международен пазар.

 

 

 

Димчо Боянов Климентов – изпълнителен директор;

 

Към настоящия момент Димчо Климентов е Управител на „Учтехпром” ЕООД, гр. София.

 

Образование:         Висше, магистър, "Висш институт по хранително-вкусова промишленост - гр.Пловдив", инженер-технолог                

Професионален опит:      

12.1996-02.2002 г. - ЕТ”Михаил Петков”, гр. Враца - Мениджър на офисите на в гр.Видин;

 

03.2002 г. - до момента – „Борса имоти” ЕООД, гр. Враца, Мениджър в офиса в гр. София.

 

Познава добре пазара на недвижими имоти в гр. Видин и гр. София. Притежава значителен практически опит при документалното оформяне и реализирането на сделки с различни видове недвижими имоти. Има добри познания в областта на вещното и търговско право.От 2000 г. до 2002 г. е Председател на Регионалното сдружение за недвижими имоти в гр.Видин, а от 2002 г. до 2004 г. е член на Управителния съвет на НСНИ. Има значими контакти с водещи фирми от бизнеса с недвижима собственост от София и страната.В момента менажира и участва в управлението на недвижими имоти, собственост на „Борса имоти” ЕООД в гр.София.

 

 

 

 

Надежда Петкова Георгиева – член на съвета на директорите

 

 

Към настоящият момент Надежда Георгиева е административен секретар на "Борса Имоти" ЕООД

 

Образование:  Висше техническо - РУ "Ангел Кънчев" - магистър машинен инженер-мениджър                

                           

Професионален опит:                        от 2004 г. до 2011 г. – работи като машинен инженер, технически сътрудник, експерт ЗБУТ и специалист по качеството в сферата на машиностроенето

 от 2011 г – до момента – административен секретар на "Борса имоти" ЕООД

 от 2012 г. работи в "Инвест пропърти" АДСИЦ

Copyright © 2008 Инвест пропърти АДСИЦ